Algemene voorwaarden

 

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De gegeven lessen zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
 • Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les door te geven aan de docent. De docent is zonder deze kennis niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden. Zwangerschap dient eveneens gemeld te worden aan de docent.
 • Paksini Yoga & Reiki is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Bij verhindering van een privésessie of yogales dient deelnemer dit minimaal 72 uur van tevoren door te geven. Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de privésessie of yogales of geen bericht wordt de les in rekening gebracht.
 • De privésessies en yogalessen dienen vooraf contant of per overschrijving naar rekeningnummer IBAN: NL17 ABNA 0495 6167 10 t.n.v Paksini o.v.v. ‘Naam deelnemer+datum’ betaald te worden.
 • Yogalessen en privésessies zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Yogalessen en privésessies kunnen in bepaalde gevallen en altijd in overleg, tijdelijk worden stopgezet.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Paksini Yoga & Reiki het recht om de invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.
 • Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Paksini Yoga & Reiki het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren.
 • Bij gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen restitutie plaats. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip ingehaald worden.
 • Paksini Yoga & Reiki behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lestijden en/of leslocatie alsook de Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website aangegeven.
 • Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Paksini Yoga & Reiki behoudens hogere voorziening. Op alle overeenkomsten, alsmede eventuele geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Bij deelname aan één van de lessen/behandelingen gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.